Dla zapewnienia najlepszego działania serwisu, Bio-Circle używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

Aktualne ustawodawstwo

Istnieje wiele aktów prawnych i rozporządzeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. Działamy zgodnie z tymi wytycznymi, dzięki czemu już na etapie opracowywania naszych systemów i produktów mamy pewność, że są one zaprojektowane tak, aby stworzyć skuteczną alternatywę dla niebezpiecznych substancji i zagwarantować lepszą ochronę pracowników. Poniżej znajdziesz akty prawne istotne nie tylko dla nas, ale także dla Ciebie. Zestawienie to obejmuje wybór najważniejszych aktów prawa niemieckiego i europejskiego.

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie?

Pracujesz z niebezpiecznymi substancjami?

Oto niektóre ważne dla Ciebie regulacje prawne!

Kodeks Pracy / BHP (ArbSchG)

Podstawowy zbiór zasad regulujących między innymi wdrażanie norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony zdrowia pracowników. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobligowany do wdrożenia wszystkich niezbędnych środków, gwarantujących ochronę zdrowia i poprawę bezpieczeństwa pracowników. W tym celu musi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Ocena ryzyka jest warunkiem koniecznym wdrożenia zorientowanych na cel, efektywnych i opłacalnych środków ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca na obowiązek poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach i zastosowanych środkach ochronnych.

Rozporządzenie w sprawie Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia (BetrSichV)

Rozporządzenie to reguluje przepisy dotyczące zapewniania sprzętu roboczego pracownikom przez pracodawcę, użycia tego sprzętu przez pracowników, jak również bezpiecznego użytkowania systemów wymagających monitorowania. Obejmuje on system ochrony o szerokim zakresie, który może być stosowany do wszystkich zagrożeń stwarzanych przez sprzęt roboczy.

Ochrona pracy młodocianych (JArbSchG)

Prawo stworzone by chronić dzieci i młodocianych w środowisku pracy. Ma na celu ochronę przed przepracowaniem. Na przykład nieletni nie mogą wykonywać żadnych prac, które narażają ich na szkodliwy wpływ niebezpiecznych substancji, określonych w Ustawie o Chemikaliach.

Ustawa o Chemikaliach (ChemG)

Ustawa o Chemikaliach to dotyczy ochrony przed niebezpiecznymi substancjami na terytorium Niemiec. Szczegóły dotyczące środków ochronnych zawarte są w ordynacjach, takich jak Rozporządzenie w sprawie niebezpiecznych substancji, oraz przepisach technicznych. W Ustawie o Chemikaliach zaadaptowano wiele dyrektyw UE. W szczególności dotyczy to przepisów Rozporządzenia REACh.

 

Zasady techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych (TRGS)

Reguły te stanowią status quo wymagań dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy związanych z wprowadzaniem do obrotu i obsługą niebezpiecznych substancji. Są one ustanowione przez Komisję ds. Substancji Niebezpiecznych (AGS) i służą konkretyzowaniu regulacji Rozporządzenia w sprawie niebezpiecznych substancji. Zasady techniczne TRGS są publikowane w „Bundesarbeitsblatt” (czasopismo wydawane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych), a po publikacji ich wdrożenie jest obowiązkowe.

REACh: Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

REACh to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. W przyszłości około 30 tysięcy substancji dostępnych na rynku europejskim będzie zarejestrowanych przez nową Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach. W połowie 2012 roku około 7,5 tysiąca z nich było już zarejestrowanych w ponad 30 tysiącach dokumentów rejestracyjnych. Producenci i importerzy muszą opracowywać zasady bezpiecznego użytkowania swoich substancji i są zobligowani do informowania o tym swoich klientów. Dla czystych substancji należy stosować rozszerzone karty charakterystyki ze scenariuszami narażenia. ECHA udostępnia jawne informacje o substancjach i związanych z nimi zagrożeniach w internetowej bazie danych. Podstawowym elementem Rozporządzenia REACh jest zasada „brak danych, brak obrotu”. Na podstawie dostępnych informacji ECHA określa możliwe skutki dla zdrowia ludzkiego w oparciu o wartość DNEL (pochodny poziom niepowodujący zmian). Te wartości można rozumieć podobnie jak wartości graniczne narażenia na stanowisku pracy (AGW). Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) podlegają osobnemu oficjalnemu procesowi dopuszczenia i są publikowane na liście kandydackiej SVHC raz na około 6 miesięcy. W przyszłości konsumenci będą mieli prawo wiedzieć, czy dany produkt zawiera jakiekolwiek substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC). Substancje te mają działanie na przykład rakotwórcze, mutagenne, czy szkodliwe dla rozrodczości (CMR); mogą również być trwałe, to jest wykazujące zdolność do bioakumulacji (PBT), lub bardzo trwałe, to znaczy wykazujące bardzo dużą zdolność bioakumulacji (vPvB).

W odniesieniu do REACh i listy kandydackiej ECHA potwierdzamy, że obecnie żadne surowce wykorzystywane w naszych produktach nie zawierają jakichkolwiek substancji z listy kandydackiej SVHC oraz nie podlegają definicji substancji PBT / vPvB zgodnie z Rozporządzeniem REACh, Aneks XIII.

Dyrektywa dotycząca ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (LZO)

Rozporządzenie dotyczące rozpuszczalników, zwane potocznie Dyrektywą LZO (31st BImSchV, 1999/13/EC), ogranicza emisję lotnych związków organicznych wynikającą z używania rozpuszczalników organicznych w ramach pewnych działań i procesów. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw stosujących rozpuszczalniki do czyszczenia powierzchni, powlekania i lakierowania, czyszczenia na sucho i drukowania, a także w produkcji powłok, klejów i środków farmaceutycznych. Dopuszczalne wartości emisji są ustalone dla wszystkich obiektów ujętych w rozporządzeniu, w zakresie uwalniania przez komin, a także uchodzenia przez okna, drzwi i układy wentylacyjne. W zakładzie należy tak dostosować instalację, aby umożliwić obserwowanie emisji i przestrzeganie jej dopuszczalnych wartości. Zamiast przestrzegania dopuszczalnych wartości można także wdrożyć system redukcji emisji. Do wyboru są trzy różne schematy redukcji, z czego najbardziej interesujący i najprostszy w tym kontekście jest system uproszczonych zapisów, w którym zawartość rozpuszczalników jest ograniczana poprzez stosowanie zamienników z maksymalnym dopuszczalnym poziomem rozpuszczalnika.

GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) i Rozporządzenie CLP dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

W Europie Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów wprowadzony został przez Rozporządzenie CLP (1272/2008/EC). Jest wdrożony równolegle i ściśle powiązany z Rozporządzeniem REACh. Rozporządzenie CLP określa przepisy dotyczące klasyfikacji, znakowania i  pakowania substancji i mieszanin. Od 1 grudnia 2010 r. substancje, a od 1 czerwca 2015 r. także mieszaniny (dawniej: preparaty) muszą być oznakowane zgodnie z CLP. Najważniejszą różnicą jest zmiana symboli identyfikacyjnych: zamiast symbolu zagrożenia z czarnymi nadrukami na pomarańczowym rombie, obecnie stosuje się 9 różnych piktogramów ostrzegawczych. Wcześniej stosowany krzyż Św. Andrzeja (Xi, Xn) został zastąpiony na przykład przez romb z czerwonym obramowaniem i wykrzyknikiem. Oznaczenia R- i S- (Risk = ryzyko i Safety = bezpieczeństwo) zostały zastąpione przez H- and P- (Hazard = Zagrożenie i Precautionary = Ostrożność). Ponadto aby podkreślić zagrożenie drukowane są słowa ostrzegawcze (ATTENTION = UWAGA i WARNING =  OSTRZEŻENIE). Zmianie uległy nie tylko symbole i piktogramy, ale również wprowadzono nowe klasy zagrożeń i zmieniono kryteria klasyfikacji. Poprzednie prawo UE wyróżniało jedynie 15 kategorii ryzyka, takie jak „żrący” czy „łatwopalny”. Nowe rozporządzenie CLP wyróżnia 28 kategorii. Poza klasami zagrożeń, wprowadzono kategorie, które umożliwiają gradację zagrożeń w ramach jednej klasy. Na przykład w klasie „Materiały ciekłe zapalne” są 3 kategorie, zależne od temperatury zapłonu (Rozporządzenie CLP, Rozdział 2.6 Appendix I). W Niemczech wiele praw, regulacji i zasad technicznych odwołuje się do klasyfikacji i znakowania chemikaliów zgodnie z Dyrektywą UE 67/548/EEC lub 199/45/EC. One również wymagają rewizji i dostosowania zgodnie z CLP. Chodzi tu głównie o Rozporządzenie w sprawie niebezpiecznych substancji (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) oraz Rozporządzenie dot. substancji biologicznych (Biostoffverordnung – BioStoffV).

Rozporządzenie w sprawie niebezpiecznych substancji (GefStoffV)

Rozporządzenie w sprawie niebezpiecznych substancji (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) określa przepisy dotyczące zapewnienia środków ochronnych pracownikom podczas postępowania z niebezpiecznymi substancjami. Substancje niebezpieczne to substancje, mieszaniny lub produkty wykazujące pewne fizyczne lub chemiczne właściwości; na przykład są one łatwopalne, toksyczne, żrące, rakotwórcze lub trwałe. Oznacza to, że zgodnie z Rozporządzeniem UE substancje te znajdują się w co najmniej jednej kategorii zagrożeń.

Wdrożenie systemów CLP ma wpływ na:

- ocenę ryzyka,

- instrukcje obsługi,

- instrukcje dla personelu,

- rejestr substancji niebezpiecznych,

- wewnętrzne oznakowanie, które musi być przetestowane.

Rozporządzenie w sprawie substancji biologicznych (BioStoffV)

Rozporządzenie dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z ekspozycją na czynniki biologiczne w miejscu pracy (Biostoffverordnung – BioStoffV) reguluje działania związane z tymi czynnikami. Określa ono wymogi dotyczące środków ochronnych dla pracowników podczas postępowania z tymi substancjami. Pojęcie „czynniki biologiczne” obejmuje naturalne i genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy, grzyby, hodowle komórkowe i pasożyty, które mogą powodować choroby zakaźne lub mają toksyczny wpływ na organizm człowieka.

Dotyczy to nie tylko pracowników, którzy świadomie mają do czynienia z tymi mikroorganizmami (na przykład w laboratorium), ponieważ również pracownicy nie mający bezpośredniego kontaktu z czynnikami biologicznymi mogą być narażeni na ich działanie w miejscu pracy (na przykład w obszarze ścieków i odpadów). BioStoffV dzieli czynniki biologiczne na cztery grupy ryzyka, wymagające określonego poziomu ochrony. Są one sklasyfikowane według poziomu zagrożenia infekcją. Poziom ochrony obejmuje zakres od ograniczenia dostępu aż po całkowity zakaz kontaktu fizycznego.

Grupa ryzyka 1 – Czynniki biologiczne o niskim prawdopodobieństwie spowodowania chorób ludzkich.

Grupa ryzyka 2 – Czynniki biologiczne, które mogą powodować choroby ludzkie i mogą stanowić zagrożenie dla pracowników; małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w społeczności.

Grupa ryzyka 3 – Czynniki biologiczne, które mogą powodować ciężkie choroby ludzkie i mogą być poważnym zagrożeniem dla pracowników; występuje ryzyko rozprzestrzeniania się w społeczności, ale zwykle jest dostępna skuteczna profilaktyka lub leczenie.

Grupa ryzyka 4 – Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby ludzkie i stanowią poważne zagrożenie dla pracowników; mogą nieść wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się w społeczności; zwykle nie ma dostępnej skutecznej profilaktyki lub leczenia.

Kontakt

Wspieramy naszych klientów i pomagamy im kompetentnie w każdym aspekcie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych kompetencji w swojej dziedzinie pracy - skontaktuj się z nami!

  • Tel.: +48 32 2052944
  • Fax: +48 32 2510492
  • E-Mail: biuro@bio-circle.com.pl